• Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Partner pro profesionální správu a údržbu lesa.
 • Profesionální správa lesa
  Profesionální správa lesa
  Veškeré lesnické práce, profesionálně a efektivně
 • Krásný les je Vaší i naší vizitkou
  Krásný les je Vaší i naší vizitkou
  Kvalitní obnova - Lesní školkařství, priorita pro zdraví lesa
 • Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Lesní společnost Vltava s.r.o.
  Váš pravý partner při správě lesního bohatství

Politika jakosti

POLITIKA Integrovaného systému řízení QMS, EMS, SMS a C-o-C

Společnost LS Vltava s.r.o. podniká ve službách v lesnictví a výrobou pilařských přířezů, přičemž hlavním výrobním programem jsou činnosti spojené s pěstební činností, těžbou, přiblížením, manipulací, odvozem dřevní suroviny a obchodem se dřívím.

Vedení společnosti si uvědomuje svůj podíl na ovlivňování kvality životního prostředí a zavazuje se k ochraně a tvorbě životního prostředí a k zabezpečení zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců. Tuto odpovědnost a závazek naplňuje respektováním a plněním legislativních a jiných požadavků vztahujících na činnosti společnosti a podporováním politiky a praktik řízení ochrany životního prostředí na všech úrovních společnosti a jednotlivých pracovních míst.

Pro dosažení výše uváděných záměrů společnost využije již zavedené systémy kvality a postupy jako je ISO, C-o-C.

Pro naplnění těchto svých záměrů vedení společnosti vyhlašuje tuto integrovanou politiku systémů řízení.

Principy integrované politiky, ze kterých společnost vychází a kterými se řídí jsou :

 • Zvýšení stability a síly společnosti dosáhnout za podpory integrovaného systému řízení při trvalém zlepšování a zvyšování efektivity vykonávaných činností.
 • Zajistit plně funkční komunikační systém pro vzájemné předávání informací se všemi zainteresovanými stranami s cílem oboustranně otevřeného dialogu.
 • Činnosti vykonávat v rámci integrovaného systému řízení vždy v souladu s požadavky platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů, norem, jiných dalších požadavků státní správy včetně požadavků zákazníka.
 • Rozšíření schopnosti uspokojovat specifické požadavky zákazníka při současném plnění právních i dalších předpisů BOZP a ŽP.
 • Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců společnosti a zaměstnanců podnikatelských subjektů v místě činnosti společnosti i jeho okolí, za stav a šetrné chování k životnímu prostředí.
 • Prosazovat stanovené zásady v oblasti EMS, snižovat objem odpadů a vypouštěných látek znečišťujících životní prostředí a prevence znečišťování. Tento princip přenášet a uplatňovat i u dodavatelů výchozích surovin a služeb.
 • Přispívat prostřednictvím zpracovaných environmentálních programů ke snižování objemu specifických odpadů a škodlivin z provozu společnosti.
 • Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců společnosti za celkovou úroveň v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Analyzovat rizika a zamezovat vzniku pracovních úrazů v důsledku porušení předpisů ze strany zaměstnavatele a zaměstnanců a také lehkomyslného jednání zaměstnanců.
 • Prosazováním principů EMS a SMS docílit, aby všichni zaměstnanci společnosti nepřipustili porušování bezpečnostních předpisů při práci jak u spolupracovníků tak i třetích osob.
 • Stanovením měřitelných cílů a programů BOZP zajistit trvalý přehled o skutečném vývoji v oblasti plnění ukazatelů.
 • Veškerý nákup surovin, výrobků, nově aplikovaných i stávajících technologií a služeb přezkoumávat z hlediska požadavků integrovaného systému řízení.
 • Neustále zlepšovat výkonnost BOZP a environmentální profil společnosti.
 • V rámci účasti společnosti ve spotřebitelském řetězci lesních produktů zdokonalit organizaci a vnitřní komunikaci ve společnosti tak, aby v každém okamžiku bylo možno identifikovat certifikovanou surovinu a byl znám její původ.
 • Poskytovat odpovídající zdroje, nezbytné k zavedení, udržování a zlepšování všech implementovaných systémů

Sedlčany dne 1.3.2007 Ing. Václav Staněk jednatel

Na tuto POLITIKU navazují konkrétní cíle ve všech uplatněných manažerských systémech a na příslušných úrovních řízení.